Newid bywydau yng Nghymru.

Changing lives in Wales.

LtL Cymru

LtL Cymru yw rhaglen Gymraeg LtL, yr elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i wella dysgu a chwarae yn yr awyr agored ar gyfer plant.

LtL Cymru is the Welsh programme of LtL, the UK charity dedicated to enhancing outdoor learning and play for children.

Ydych chi eisiau cael gwybod mwy am ein gwaith ni?
Os felly, cysylltwch â ni i gael gwybod beth allwn ni ei wneud i chi.

Beth ydym yn ei wneud?

Rydym yn cyfoethogi bywydau plant yng Nghymru drwy gynyddu cyfleoedd am ymarfer iach, chwarae creadigol, gwneud ffrindiau, dysgu drwy wneud a dod i gysylltiad â’r byd naturiol.

Os yw hynny’n bosib, rydym yn annog pobl ifanc i leisio eu barn am y ffordd mae eu tiroedd yn cael eu defnyddio a’u gwella. O ganlyniad, maent yn dysgu, yn creu ac yn gofalu am rywbeth gwerthfawr; mae eu hunan-barch yn cynyddu a’u hymddygiad yn gwella, ynghyd â’u potensial i ddysgu a chyflawni.

Rydym yn cyflawni hyn drwy wneud y canlynol:

1-mud

Gweithio ochr yn ochr ag ysgolion a meithrinfeydd i’w helpu i weithredu prosiectau datblygu ymarferol sy’n trawsnewid eu gofod awyr agored a phrofiadau eu plant yn yr ysgol.

2-mud

Galluogi ysgolion a lleoliadau ledled Cymru i ddatblygu a defnyddio eu tiroedd yn greadigol drwy raglenni hyfforddi, ymweliadau cynghori, adnoddau ysbrydoledig ar ffurf print, ffilm ac ar-lein, gwasanaethau cefnogi aelodau a chefnogaeth bwrpasol i awdurdodau lleol a phartneriaid eraill.

3-mud

Hyrwyddo pwysigrwydd gofod a phrofiadau awyr agored o safon yn eu hysgolion a’u meithrinfeydd ymhlith plant.

Y gwahaniaeth rydym yn ei wneud

Mae ein harolygon ar ysgolion sydd wedi gwella eu tiroedd yn dangos y manteision:

0 %
o athrawon wedi dweud ei fod wedi arwain at fwy o ddysgu creadigol a mwy o ymwybyddiaeth amgylcheddol
0 %
wedi dweud bod chwarae egnïol, iach wedi cynyddu
0 %
wedi gweld gwelliannau mewn agweddau at ddysgu
0 %
wedi dweud bod ymddygiad wedi gwella
0 %
wedi cofnodi llai o fwlio
0 %
wedi cofnodi gwell rhyngweithio cymdeithasol

Ein cyflawniadau

Mae miloedd o blant ledled Cymru wedi cael eu hannog a’u cefnogi i godi allan i’r awyr agored i chwarae a dysgu o ganlyniad i waith LtL Cymru. Gan weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a phartneriaid eraill rydym wedi gwneud y canlynol:

1-mud

Arweinwyr Dysgu

Wedi arwain ar ymgorffori dysgu a chwarae awyr agored yn y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru. Drwy greu’r Modiwl Dysgu Awyr Agored a meithrin gallu gyda Swyddogion Cefnogi Hyfforddiant y Cyfnod Sylfaen, rydym wedi bod yn allweddol mewn annog arfer da mewn chwarae a dysgu awyr agored ledled sector blynyddoedd cynnar Cymru.

2-mud

Annog Gwelliant

Wedi llunio canllaw cynhwysfawr i helpu lleoliadau blynyddoedd cynnar i ddatblygu ansawdd eu gofod awyr agored ar gyfer dysgu a chwarae. Mae copïau papur o’r cyhoeddiad dwyieithog 88 tudalen wedi cael eu dosbarthu i 3,000 o ysgolion cynradd a lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru: mae fersiwn i’w lawrlwytho ac adnoddau cefnogi pellach ar gael am ddim i holl leoliadau blynyddoedd cynnar Cymru yma.

3-mud

Hyfforddi Cewri

Wedi hyfforddi miloedd o ymarferwyr blynyddoedd cynnar, athrawon a chynghorwyr addysg ledled Cymru drwy ddigwyddiadau hyfforddi o ansawdd uchel ar lefel genedlaethol a rhanbarthol. Mae ein digwyddiadau hyfforddi’n hynod uchel eu parch ymhlith cyfranogwyr sy’n gwerthfawrogi natur ysbrydoledig ac ymarferol ein hyfforddiant. Gellir addasu ein modiwlau hyfforddi ar gyfer gwahanol leoliadau a sefyllfaoedd.

4-mud

Ansawdd Arolygu

Arolygwyr cymwys Estyn sydd â gwybodaeth i werthuso ansawdd dysgu a chwarae awyr agored.

5-mud

Codi Ymwybyddiaeth

Wedi codi proffil dysgu a chwarae awyr agored drwy’r wasg addysgol yng Nghymru.

6-mud

Rhoi Cyngor

Wedi datblygu gwasanaeth ymweld ymgynghorol ar gyfer ysgolion a lleoliadau ledled Cymru, gan roi mynediad iddynt at gyngor a chefnogaeth ar y tir i wella eu gofod awyr agored ar gyfer dysgu a chwarae.

muddy_7

Cefnogi Ysgolion

Wedi darparu cefnogaeth i gannoedd o ysgolion a lleoliadau ledled Cymru drwy ein rhaglen cefnogi aelodaeth. Yn ychwanegol at gefnogaeth a chyngor dros y ffôn ac ar e-bost, rydym yn darparu cylchlythyr bob deufis sy’n llawn rhaglenni ysbrydoledig ac ymarferol, a mynediad ar-lein i gronfa adnoddau gynhwysfawr – mwy o wybodaeth am aelodaeth.

muddy_8

Cyfrannu at Ymchwil

Wedi cyfrannu’n sylweddol at y Llawlyfr Dysgu Awyr Agored, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn darparu cefnogaeth ymarferol i ymarferwyr ar integreiddio dysgu awyr agored yn eu haddysgu.

muddy_9

Meddwl yn Arloesol

Wedi sicrhau bod ansawdd y gofod awyr agored ar gyfer dysgu a chwarae’n rhan greiddiol o raglen ysgolion yr 21ain Ganrif wrth adeiladu ac adnewyddu ysgolion. Aethom ati i gefnogi arolwg Cymru gyfan ar ysgolion er mwyn sicrhau bod cyflwr ac addasrwydd tiroedd ysgolion yn rhan sylfaenol o’r arolwg (gan gynnwys hyfforddi’r syrfëwyr a datblygu adnodd archwilio tiroedd ysgolion) a gaiff ei ddefnyddio fel sail i flaenoriaethau’r rhaglen gyfalaf.

Cyfuno grymoedd

Ar yr un pryd â’r uchod i gyd, rydym hefyd wedi datblygu partneriaethau effeithiol gydag amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys y canlynol:

Keep in the know

If you’d like to get involved or want to stay up to date with our projects, sign up to our free newsletter today.

Contact Us

Please fill in the form below and someone from the LTL team will be in touch as soon as possible.

0
0